เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ข้อมูลมากกว่านี้
ขนาดโดยเฉลี่ยของชั้นเรียน ELI

ขนาดโดยเฉลี่ยของชั้นเรียน ELI: 15

ประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

45+ ประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

ปีที ่ก่อตั้ง ELI 1969

1969 ปีที ่ก่อตั้ง ELI

เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) มอบประสบการณ์ทางการศึกษาที่ทรงคุณค่า ท�าให้นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีภายในระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาจะมีโอกาสอันไร้ขีดจ�ากัดในการเพิ่มความช�านาญด้านภาษาพร้อมไปกับการสัมผัสกับชีวิตแบบชาวแคนาดาอย่างเต็มที่ด้วยโปรแกรมหลากหลายระดับ เวิร์กชอปแบบเฉพาะทางและการบรรยายโดยวิทยากรที่นักศึกษาเข้าร่วมได้โดยไม่จ�าเป็นต้องช�าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และกิจกรรมทางสังคมที่จัดให้เป็นกิจวัตรประจ�าวัน

โปรแกรมภาษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

พื้นฐานภาษาอังกฤษ วันเปิดเรียนปี พ.ศ. 2561 ค่าเล่าเรียน  
8 หรือ 16 สัปดาห์ เต็มเวลา 8 มกราคม, 1 มีนาคม, 7 พฤษภาคม,28 มิถุนายน, 4 กันยายน, 25 ตุลาคม 8 สัปดาห์: $3,784
16 สัปดาห์: $6,746
ข้อมูลมากกว่านี้
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษ UBC แวนคูเวอร วันเปิดเรียนปี พ.ศ. 2561 ค่าเล่าเรียน  
8 หรือ 16 สัปดาห์ เต็มเวลา 8 มกราคม, 1 มีนาคม, 7 พฤษภาคม, 28 มิถุนายน, 4 กันยายน, 25 ตุลาคม 8 สัปดาห์: $3,784
16 สัปดาห์: $6,746
ข้อมูลมากกว่านี้
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ วันเปิดเรียนปี พ.ศ. 2561 ค่าเล่าเรียน  
8 หรือ 16 สัปดาห์ เต็มเวลา 8 มกราคม, 1 มีนาคม, 7 พฤษภาคม, 28 มิถุนายน, 4 กันยายน, 25 ตุลาคม 8 สัปดาห์: $3,784
16 สัปดาห์: $6,746
ข้อมูลมากกว่านี้
ภาษาอังกฤษส�าหรับพลเมืองโลก วันเปิดเรียนปี พ.ศ. 2561 ค่าเล่าเรียน  
3 หรือ 4 สัปดาห์ เต็มเวลา 8 มกราคม, 29 มกราคม, 26 กุมภาพันธ์, 25 มิถุนายน, 9 กรกฎาคม, 16 กรกฎาคม, 7 สิงหาคม, 27 สิงหาคม 3 สัปดาห์: $1,864
4 สัปดาห์: $2,477
ข้อมูลมากกว่านี้
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจ วันเปิดเรียนปี พ.ศ. 2561 ค่าเล่าเรียน  
3 สัปดาห์ เต็มเวลา 25 มิถุนายน 3 สัปดาห์: $1,864 ข้อมูลมากกว่านี้
นอกจากนี้ยังมี      
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS      

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดนั้นแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา หลักสูตรแบบเต็มเวลาจะมีชั่วโมงการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 27 ชั่วโมง
วันที่และค่าใช้จ่ายที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมใด ๆ ก็ได้ในกรณีที่มีการลงทะเบียนไม่เพียงพอ
"เป็นสถานที่พิเศษโดยมอบประโยชน์อย่างมากมายให้กับนักเรียน ประการแรก เป็นโรงเรียนที่ดีท้ามกลางบรรยากาศที่ทำให้นักเรียนรู้ศึกมีความสุขในการเรียนภาษาและที่ สำคัญที่นี้ยังมีนักศึกษาของ University of British Columbia จำนวนมากที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยในนักเรียนพัฒนาทักษะทางภาษานอ กจากเวลาเรียนได้และพวกเขายังช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะพบเพื่อนต่างชาติ ELIเป็นโรงเรียนสอบภาษาที่ดีที่สุดด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ทีมงานที่ยอดเยี่ยมและสังคมที่มีระดับ ผมเรียนที่นั้นเกือบหนึ่งปีเต็ม ทักษะทางภาษาอังกฤษของผมพัฒนาขึ้นอย่างมาก ผมได้พบกับเพื่อนต่างชาติมากมาย เช่น เพื่อนญี่ปุ่น, เพื่อนคนจีน, และ เพื่อนชาวซาอุดิอาราเบีย เป็นต้น ผมได้รับความช่วยเหลือหลายอย่างจาก Cultural assistants ถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมจะกลับไปที่ELIอีก อย่างไรก็ตามผมอยู่ในประเทศไทยแล้วและผมคิดถึงพวกเขาอย่างมาก"
-กิตติภณ ลภิรัตนกุล โจ้
สิ่งที่น่าสนใจและงานอีเวนต์ในท้องถิ่น

สิ่งที่น่าสนใจและงานอีเวนต์ในท้องถิ่น

สโมสร

สโมสร

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา

กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมประจ�าวัน

กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นในช่วงพักกลางวัน หลังเลิกเรียน และช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะท�าให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และได้ท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ในขณะที่เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งที่น่าสนใจของเมืองแวนคูเวอร์

ผู้ช่วยเชิงวัฒนธรรม

เยาวชนผู้เป็นนักศึกษา UBC มีความกระตือรือร้นในการท�างานในฐานะผู้ช่วยเชิงวัฒนธรรม (Cultural Assistants – CAs) ให้กับ ELI และถือว่าเป็นส่วนที่ส�าคัญส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา CAs ของเรานั้น:
• ช่วยให้นักศึกษาท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่
• สอนนักศึกษาในเรื่องชีวิตและประเพณีของชาวแคนาดา
• ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษา
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษแบบแคนาดา

ผู้ช่วยเชิงวัฒนธรรม ผู้ช่วยเชิงวัฒนธรรม ผู้ช่วยเชิงวัฒนธรรม

โปรแกรมโฮมสเตย์ที่ELI เป็นผู้บริหารจัดการ

นักศึกษาจะสัมผัสการใช้ชีวิตประจ�าวันแบบชาวแคนาดาได้ด้วยการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในท้องถิ่นเมืองแวนคูเวอร์ นี่ยังเป็นวิธีที่มีคุณค่าที่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวแคนาดาอีกด้ว
• นักศึกษาจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นมิตรในบ้านที่อยู่สบายและปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
• โปรแกรมโฮมสเตย์ของ ELI นั้นมี ELI เป็นผู้บริหารจัดการเอง ไม่ใช่บริษัทหรือตัวแทนภายนอก
• จะมีผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของ ELI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: นักศึกษายังสามารถเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ที่วิทยาเขต UBC Point Grey ได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม
เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
2.4 จ�านวนประชากรในหลักล้านคน

2.4 จ�านวนประชากรในหลักล้านคน

25C/5C อุณหภูมิโดยเฉลี่ยฤดูร้อน/ฤดูหนาว

25C/5C อุณหภูมิโดยเฉลี่ยฤดูร้อน/ฤดูหนาว

20 เวลาเดินทางจาก UBCไปถึงย่านกลางเมืองในหลักนาที

20 เวลาเดินทางจาก UBCไปถึงย่านกลางเมืองในหลักนาที

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

เมืองแวนคูเวอร์เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันหลากหลาย ปลอดภัย และยินดีต้อนรับทุกคน ท�าเลที่ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของแคนาดา ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก* ซึ่งอ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC) เป็นศูนย์แห่งการวิจัย การคิดค้นนวัตกรรม และการสอนที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก และมีทัศนคติแบบสากล

ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 40 มหาวิทยาลัยที่ดีเด่นด้านการวิจัยที่สุดในโลก**

40: ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 40 มหาวิทยาลัยที่ดีเด่นด้านการวิจัยที่สุดในโลก**

62 000+ จ�านวนของนักศึกษาที่UBC

62 000+ จ�านวนของนักศึกษาที่UBC

14 000+ จ�านวนนักศึกษาต่างชาต

14 000+ จ�านวนนักศึกษาต่างชาต

* การจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกของ The Economist ประจ�าปี พ.ศ. 2559