UBC English Language Institute (ELI)

เชิิญมาเรีียนที่่ใจกลางวิิทยาเขต UBC และเสริิมทัักษะภาษาอั ังกฤษและความมั่่นใจที่่คุุณต้้องอาศััยในการไปให้้ถึึงเป้้าหมายของคุุณ คุุณจะมีีโอกาส ทำำความเข้้าใจวััฒนธรรมภายในห้้องเรีียนของมหาวิ ิทยาลั ัยในอเมริิกาเหนืือและพบเพื่่อนใหม่่จากทั่่วทุุกมุุมโลก

15

ขนาดโดยเฉลี่ยของชั้นเรียน ELI: 15

45

45+ ประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

1969

1969 ปีที ่ก่อตั้ง ELI

โปรแก

Business English

Business English

สร้้างความมั่่นใจในการพู ูด การฟััง การอ่ ่าน และการเขีียนภาษาอั ังกฤษ ในบริิบททางธุุรกิ ิจ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

English for Academic Purposes

English for Academic Purposes

โปรแกรม EAP มุ่่งมั่่นพััฒนาทัักษะการอ่ ่าน การเขีียน การพู ูด และ การฟัังเชิิงวิิชาการของคุุณ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

Explore English

EXPLORE

โปรแกรม EXPLORE มุ่่งมั่่นสอนภาษาพร้้อมกั ับมอบโอกาส ในการวิ ิเคราะห์์ประเด็็นต่่าง ๆ จากทั่่วโลกผ่่านการทำำงานเป็็นกลุ่่ม การอภิิปราย และการโต้้ตอบกัับวิิทยากรรัับเชิิญ

รับข้อมูลเพิ่มเติม

ASPIRE

ASPIRE

เชิิญมาเรีียนภาษาอั ังกฤษในบริิบทของประเด็็นสำำคััญระดัับโลก เช่่น สิ่่ งแวดล้้อม การสื่่ อสารข้ ้ามวั ัฒนธรรม สื่่ อ และเทคโนโลยีี

รับข้อมูลเพิ่มเติม

Discover

DISCOVER

โปรแกรม DISCOVER ออกแบบมาเพื่่ อนัักศึึกษาที่่มีีความรู้้ความเข้้าใจ การเปลี่่ ยนแปลงและความเป็็นไปของโลกและชอบการผจญภััย โปรแกรมนี้้จะช่่วยให้้คุุณพััฒนาทัักษะภาษาอั ังกฤษในชีีวิิตจริิง

รับข้อมูลเพิ่มเติม

Excel

EXCEL

โปรแกรมพฒนาวชาชพระดบสากล สาหรบครสอนภาษาองกฤษระดบมธยมศกษา

รับข้อมูลเพิ่มเติม


miyako-kamate-huggett-400x400

“ ELI ทำำให้้ฉัันได้้เปิิดโลกทััศน์ ์ใน ประสบการณ์์และวัั ฒนธรรมใหม่ ่ ทั้้งหมด รวมทั้้งเปลี่่ ยนทััศนคติิ การใช้้ชีีวิิตและการมองโลกของ ฉัันในวัั ย 19 ปี ีไปอย่่างสิ้้ นเชิิง ตอนนี้้ ฉัันทำำงานเป็็นนัั กแปล ซัับไตเติ้้ ลภาษาอัั งกฤษ-ญี่่ปุ่่ นระดัั บ มืื ออาชีีพให้้แก่่ภาพยนตร์์และรายการ ใน Netflix, ดิ สคัั ฟเวอรี่่ แชนแนล และ เนชั่่นแนล จี ีโอกราฟฟิิก ฉััน ประสบความสำำเร็็จในอาชีีพ การงานได้้ก็็เพราะได้้เรีียนกัั บ อาจารย์์ที่่เก่่งและได้้เข้้าร่่วม โปรแกรมการศึึกษาดีีเยี่่ยมของ ELI ค่ ่ะ”

มิยาโกะ คะมะเตะ จากญี่ปุ่ น


นครแวนคููเวอร์์ ประเทศแคนาดา

มีีทั้้งภููเขา ป่่า มหาสมุุทร และวาฬออร์์กา

ปลอดภััยและมีีมาตรฐานการครองชีีพที่่สููง

รับข้อมูลเพิ่มเติม

University of British Columbia

ติิดอัันดัับมหาวิ ิทยาลั ัยชั้้นนำำระดัับสููงสุุด 5% ของโลก

มีีชุุมชนนัักศึึกษานานาชาติิที่่มีีความหลากหลาย

รับข้อมูลเพิ่มเติม

UBC Faculty of Education

อัันดั ับ 10 ของโลก

ผู้้นำ ำด้้านการสอนภาษาอั ังกฤษและการวิ ิจััย

รับข้อมูลเพิ่มเติม


rayan-falata-400x400

“ การเข้้าร่่วมชั้้นเรีียนกัั บนัั กศึึกษา จากทั่่วโลกช่่วยให้้ผมได้้เห็็นอะไร ในมุุมมองที่่แตกต่่าง มัั นทำำให้้ ผมเปิิดใจให้้กว้้างขึ้้ นและสอนให้้ ผมเข้้าใจอะไรหลายอย่่าง เกี่่ ยวกัั บการยอมรัับความคิิดเห็็น และวัั ฒนธรรมของคนอื่่นครัับ”

รายัน ฟาลาตา จากซาอุดีอาระเบีย นักศึกษา


เชิิญมาเป็็นตััวของคุุณเองที่่นี่่

ผู้้ช่่วยด้้านวััฒนธรรม

เชิิญมาทำำความรู้้จั ักกัับทีีมนัักศึึกษา UBC ของเราที่่เป็็นผู้้ช่ ่วยด้้าน วััฒนธรรมในนาม Cultural Assistants หรืือ CAs นัักศึึกษาผู้้เป็็นมิิตร และมีีความกระตืือรืือร้้นเหล่่านี้้จััดกิิจกรรมทางสัังคมและวััฒนธรรม ทุุกวัันเพื่่ อช่่วยให้้คุุณทำำความรู้้จั ักกัับ UBC, แวนคููเวอร์์ และวิิถีีชีีวิิต ของชาวแคนาดา

กิิจกรรมทางสัังคมและวััฒนธรรม

คุุณสามารถใช้้เวลาทั้้งภายในและภายนอกวิิทยาเขตกัับเพื่่ อน ร่่วมชั้้ นและผู้้ช่ ่วยด้้านวััฒนธรรมของเราได้้ เชิิญเยี่่ ยมชมพิ ิพิิธภััณฑ์์ เพลิิดเพลิินกัับสถานที่่ท่่องเที่่ยวที่่มีีชื่่อเสีียงโด่่งดัังของแวนคููเวอร์์ และสนุุกกัับกิิจกรรมกลางแจ้้งท่่ามกลางธรรมชาติ ิอัันสวยงามของ บริิติิชโคลััมเบีีย

โฮมสเตย์์

เชิิญมาพั ักอยู่่กั ับครอบครััวในแวนคููเวอร์์ ฝึึกภาษาอั ังกฤษ และเรีียนรู้้ เกี่่ยวกัับวััฒนธรรมและชีีวิิตของชาวแคนาดา โปรแกรมโฮมสเตย์์ที่่ เรา จััดเองจะช่่วยให้้คุุณสามารถใช้้ชีีวิิตแบบคนในชุุมชนอย่่างแท้้จริิงได้้